1. Fonda nosaukums

1.1. Fonda pilns nosaukums latviešu valodā ir “Peldēšanas Sporta atbalsta fonds” (turpmāk tekstā- Fonds). Fonda pilns nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Swimming Sports Support Foundation” .

2. Fonda mērķi, uzdevumi un darbības termiņš

2.1. Fonda mērķis ir ar Fonda un ziedotāju līdzekļiem veicināt augstu sasniegumu izaugsmi peldēšanas sporta veidos, nodrošinot finansiālu atbalstu talantīgiem sportistiem un viņu treneriem.

2.2. Sava mērķa sasniegšanai Fonds:

2.2.1. Organizē un piešķir stipendijas un pabalstus;

2.2.2. Organizē finanšu un citu līdzekļu piesaisti un fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai;

2.2.3. Organizē Fonda un tam ziedotās un dāvātās mantas un līdzekļu apsaimniekošanu;

2.2.4. Piešķir apbalvojumus un godalgas personām par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumiem augstu sasniegumu peldēšanas sportā veicināšanā Latvijā;

2.2.5. Veic jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmē Fonda mērķa sasniegšanu.

2.3. Fonda darbības termiņš nav ierobežots.

3. Fonda juridiskais un mantiskais statuss

3.1. Fonds ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāju noteikto mērķu sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

3.2. Fonds ir juridiska persona, tam ir patstāvīga bilance un savs bankas konts, savs zīmogs un veidlapas.

3.3. Fonds savā vārdā iegūst mantiskas un nemantiskas tiesības, uzņemas pienākumus, tas var būt prasītājs un atbildētājs visās tiesu iestādēs.

3.4. Fonds var veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību Fonda mērķu sasniegšanai.

3.5. Fonds atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Fonds neatbild par dibinātāju saistībām. Dibinātāji neatbild par Fonda saistībām.

3.6. Savā darbībā Fonds ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, šos Statūtus, Fonda izpildinstitūciju lēmumus u.c. tā darbību reglamentējošus noteikumus.

3.7. Fonds ir bezpeļņas organizācija, tā saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama Statūtos paredzētajiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt starp Fonda dibinātājiem vai Valdes locekļiem.

4. Mantas nodošana Fondam

4.1. Fonda dibinātāji un ziedotāji nodod Fondam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Fonda bankas kontā.

4.2. Ja Fonds tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas –nodošanas akts.

4.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek uzskatīta par notikušu ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

5. Fonda līdzekļu izmantošanas kārtība

5.1. Fonda līdzekļi tiek izmantoti Fonda mērķu un uzdevumu realizācijai:

5.1.1. Fonda stipendiju, pabalstu un godalgu piešķiršanai. Fonda stipendiju, pabalstu un godalgu saņēmēji nedrīkst būt Fonda dibinātāji vai Valdes locekļi. Šiem nolūkiem ir izmantojami ne mazāk kā 85% no kalendārajā gadā saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem;

5.1.2. Fonda organizatoriskās darbības nodrošināšanai, personāla un pārvaldes aparāta izdevumu segšanai, kā arī Fonda mērķu un uzdevumu īstenošanas gaitā radušos izdevumu segšanai. Šādi izdevumi drīkst veidot līdz 15% no Fonda kopējās mantas;

5.1.3. likumam un statūtiem atbilstošai saimnieciskai darbībai;

5.2. Ja Fondam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Fonda mērķu sasniegšanai un Fonda administratīvajai darbībai, Valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Fondam un izmantoti Fonda mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Fonda dibinātājiem, dalībniekiem, Valdes locekļiem, ka arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

5.3. Saņemot mantu Fonda īpašumā vai lietojumā bez atlīdzības, Fondam ir saistoši tās dāvinātāja, ziedotāja noteikumi, uzlikumi vai citi ar šo mantu saistīti aprobežojumi, ja vien tie nav pretrunā ar Statūtos noteiktajiem ierobežojumiem.

5.4. Jautājumi par Fonda līdzekļu izmantošanu ir Valdes kompetencē, kura izlemj visus jautājumus par Fonda līdzekļu izmantošanu, izņemot atsevišķos šai statūtos norādītos gadījumos, kad šī jautājuma izlemšanai nepieciešama Dibinātāju piekrišana.

5.5. Fondam ir tiesības nodarbināt personas algotā vai brīvprātīgā darbā.

5.6. Visus jautājumus par personu darbu, darba atalgojumu un ar darba veikšanu saistīto izdevumu atlīdzību izlemj Valde, bet attiecībā uz Valdes locekļu darbu – Dibinātāji.

5.7. Fondam aizliegts piešķir finanšu līdzekļus, sniegt galvojumus, izdot vekseļus vai citādi finansēt dibinātājus, Valdes locekļus, kā arī citas personas, kurām ir līdzīga mantiska ieinteresētība, tai skaitā laulātos, radiniekus un svaiņus, skaitot radniecību un svainību līdz pirmajai pakāpei.

6. Simbolika un publiskā darbība

6.1. Fondam ir sava simbolika, ko apstiprina Fonda Valde.

6.2. Fonda simbolika tiek atveidota uz Fonda veidlapām, nozīmēm un citām atribūtikām.

6.3. Fondam var būt savi izdevumi – laikraksti, žurnāli un interneta mājas lapas.

6.4. Fondam ir tiesības veikt likumam atbilstošu publisko darbību.

7. Fonda pārvalde

7.1. Fonda pārvaldes institūcija ir Valde.

7.2. Valde sastāv no trīs Valdes locekļiem, no kuriem vismaz viens ir Biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” (turpmāk – LPF) valdes loceklis vai LPF valdes izvirzīts pārstāvis.

7.3. Valdes priekšsēdētāju un divus valdes locekļus uz diviem gadiem ievēl vai ieceļ Dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu, klātesot vairāk par pusi no faktiskā Dibinātāju sastāva. Dibinātāju sapulci sasauc Valde vai vismaz viens dibinātājs. Ja laikus izsludinātā sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo Dibinātāju skaita, ja tajā piedalās vismaz viens Dibinātājs.

7.4. Ja visi Fonda Dibinātāji ir beiguši pastāvēt, lēmumu par Valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem personas, kuras ir ziedojušas mantu pēdējā kalendārā gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par gadu pirms sapulces, ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 5 ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā pēdējie ir veikuši ziedojumus). Attiecībā uz ziedotāju sapulci piemērojami 7.3. punktā minētie noteikumi.

7.5. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama Valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Fonda statūtiem vai var būtiski kaitēt Fonda tēlam un reputācijai.

7.6. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Fonda darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.

7.7. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgi pārstāvēt Fondu atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā ar vēl vienu valdes locekli.

7.8. Valdes sēdes vada valdes priekšsēdētājs un tās notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes gadā.

7.9. Valdes sēdes var sasaukt jebkurš valdes loceklis, izziņojot to pārējiem valdes locekļiem rakstiski vai elektroniski ne vēlāk kā piecas diennaktis pirms valdes sēdes.

7.10. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē, neatkarīgi no sēdes izziņošanas procedūras ievērošanas, piedalās visi valdes locekļi.

7.11. Valdes lēmums skaitās pieņemts, ja “par” nobalsojuši vismaz divi valdes locekļi, t.sk. valdes priekšsēdētājs, vai, ja “par” nobalsojuši vairāk kā divi valdes locekļi.

8. Uzskaite un gada pārskats

8.1. Fonds organizē lietvedību, grāmatvedības un statistisko uzskaiti, sastāda un iesniedz pārskatus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

8.2. Pēc pārskata gada beigām Valde sagatavo un iesniedz izskatīšanai Dibinātājiem un ziedotājiem Fonda gada pārskatu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Fonda gada pārskatu pārbauda Revidents.

8.4. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam Fonds likumā noteiktā kārtībā iesniedz gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam un reģistra iestādei.

8.5. Likumā noteiktā kārtībā Fonds un tā ziedotāji var saņemt nodokļu samaksas atvieglojumus un atbrīvojumus.

9. Revidents

9.1. Fonda finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl dibinātāji vai ziedotāji, ievērojot statūtu 7.3. un 7.4.punkta noteikumus. Revidents tiek ievēlēts uz diviem gadiem.

9.2. Fonda revidents nevar būt Fonda valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Fonda mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Fonda budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Fonda finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.3.5. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

10. Fonda darbības izbeigšana

10.1. Fonda darbība izbeidzas likumā noteiktos gadījumos un citos gadījumos, ja par to lēmumu ir pieņēmuši visi dibinātāji.

10.2. Fonda darbības izbeigšana tiek organizēta atbilstoši likumiem.

10.3. Izbeidzot Fonda darbību, pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzēto naudas summu deponēšanas un citu likumā paredzēto izdevumu segšanas atlikusī Fonda manta tiek nodota līdzīgu mērķu un rakstura nodibinājumam Latvijas Republikā, kuram nav peļņas gūšanas rakstura.

11. Grozījumu izdarīšana statūtos

11.1. Valde ir tiesīga ieteikt grozījumus fonda statūtos, ja mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kas ir Fonda statūtu pamatā, vai arī tas nepieciešams efektīvākai Fonda mērķu sasniegšanai.

11.2. Fonda statūtu grozījumus apstiprina Fonda dibinātāji.