Izsludināts stipendiju konkurss peldētājiem

Izsludināts stipendiju konkurss peldētājiem

Izsludināts nodibinājuma “Peldēšanas sporta atbalsta fonds” sporta stipendiju konkurss 2019.gadam, ar pieteikšanās termiņu līdz 2019.gada 23.februārim.

Stipendijas mērķis ir veicināt augstus sportiskos sasniegumus peldēšanas sportā, popularizēt peldēšanas sportu Latvijā un Latvijas vārda atpazīstamību pasaulē, finansiāli atbalstot talantīgus jaunos sportistus.

Konkursā uz stipendiju var pieteikties biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” (turpmāk – LPF) licencēti sportisti, kas uz stipendijas piešķiršanas dienu nav sasnieguši 24 gadu vecumu, ir tiesīgi pārstāvēt vai pārstāv Latviju Eiropas un pasaules čempionātos, Eiropas un Starptautisko Olimpisko komiteju rīkotās sacensībās jauniešu, junioru vai pieaugušo grupās un ir tiesīgi pretendēt uz vietu Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvā (turpmāk – Pretendenti).

Piesakoties Stipendijai, pretendentiem Fondam elektroniski ir jāiesniedz:

  • Fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa;
  • Pretendenta motivācijas vēstule;
  • Pretendenta pēdējo piecpadsmit (15) mēnešu laikā uzrādīto labāko sasniegumu un rezultātu kopsavilkumu, kā arī kalendārajā gadā plānoto sacensību plānu un sportiskos mērķus;
  • Citi dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt komisijai izvērtēt Pretendenta pieteikumu.

Konkursa kritēriji, izvēloties stipendiātus, ir kandidātu sportiskie sasniegumi un dotības, kas apliecina Pretendenta potenciālu sasniegt augstvērtīgus rezultātus starptautiskajā arēnā, pārstāvot Latvijas valsti, kā arī labvēlīga vide šo mērķu sasniegšanai. Stipendija tiks piešķirta tam pretendentam (tiem pretendentiem), kura/i atbilstoši kritērijiem saņēmuši lielāko punktu skaitu.

Stipendijas apmērs, kas tiek piešķirts vienam stipendiātam mācību-treniņu procesa, sadzīves un sociālo vajadzību segšanai, atkarīgs no Fonda rīcībā pieejamiem līdzekļiem, bet ir ne vairāk kā piecpadsmit (15) minimālās algas.

Pretendentu iesniegumus vērtēs stipendiju komisija, kuru veido Fonda valde, tajā iekļaujot ne mazāk kā 5 komisijas locekļus. Stipendijas komisijā ietilpst Fonda valdes locekļi, kā arī Fonda valdes priekšsēdētāja uzaicinātie LPF un/vai citi sporta veida pārstāvji.

Pieteikties stipendijām var līdz 2019. gada 23.februārim, nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtot uz Fonda e-pastu stipendija@peldesanasfonds.lv.

Konkursa nolikums, kā arī pieteikuma veidlapas pieejamas šeit.